Wizyt:
Dzisiaj: 11
Wszystkich: 279563

RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole  „Tęczowy zakątek” Żórawinie z siedzibą w Żórawinie, ul. Porzeczkowa 4
 • Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za Ochronę Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, adres e-mail teczowyzakatek@eprzedszkole.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 • Cel przetwarzania: realizacja zadań przedszkola
 • Ustawa Prawo oświatowe (ustawa z 14 grudnia 2016, Dz.U.2018, poz. 996),
 • Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457)
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. Poz. 1900)
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. Poz. 2203).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w stosownych przepisach prawa a następnie przekazywane do archiwum.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Przedszkola;
 • Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 • Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe posiadamy ze zgłoszeń o przyjęcie dziecka do przedszkola, oraz zgód rodziców do umów o opiece dziennej nad dzieckiem. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane będą w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust. 1 pkt. a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust. 1 pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym oraz firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Przedszkola w Żórawinie;
 • dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.